Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Προκειμένου να διενεργηθεί κάποια παραγγελία προϊόντων της επιχείρησης μας θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευρά σας κάποιων προσωπικών δεδομένων με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας :

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση αποστολής προϊόντων
Αριθμός επικοινωνίας (Κινητό ή Σταθερό)
Οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα προσωπικά δεδομένα για την επίτευξη και ολοκλήρωση της παραγγελίας